Fulltime: Ba 3 Nadi 0

Fiji Sun ? Skipper Tuna National Football League 2014

Fulltime: Ba 3 Nadi 0

Nadi Caution: Jone Salauneune (37?), Samuale Drudru (47?)

Ba Goals: Jone Vesikula (50?), Avinesh Suwamy (42?), Maciu Dunadamu (69?)